Priemyselný park Poprad (projekt pre ÚR - inžinierska činnosť)

Areál Priemyselného parku v Poprade je logickým pokračovaním existujúcich závodov Whirlpool Slovakia a.s., Tatramat a.s. a nezastavanej plochy pre rozšírenie výroby Whirlpoolu v smere na západ. Z ostatných smerov ho vymedzuje príjazdová komunikácia, na ktorú sú napojené hlavné zberné komunikácie v náväznosti na hlavné vstupy z juhu a vedľajšie vstupy zo severu. Od jestvujúceho obytného súboru je oddelený širokým pásom izolačnej zelene.
Pred hlavným vstupom do budúceho areálu PP sú navrhnuté veľkokapacitné parkoviská, dimenzované na príslušný počet zamestnancov. V južnej časti v priamej náväznosti na vstupy sa nachádzajú objekty administatívy, správy, šatní a stravovania, s príslušnými parkovacími plochami a plochami ochrannej a izolačnej zelene. Ostatné plochy tvorí pravoúhla sieť obslužných komunikácií a spevnených plôch, do ktorej sú v súlade s jednotlivými podnikateľskými zámermi osadené objekty výroby, skladov a distribúcie. V centrálnej časti v náväznosti na hlavné výrobné objekty sa nachádzajú obslužné objekty (dielne, údržba, dodávky, odpady, energobloky…). V severovýchodnej časti je navrhnutá prevádzka autodopravy. Návrh počíta aj s dostatočnými rezervnými plochami pre jednotlivé funkčné celky.
Samotný areál PP sa rozprestiera na ploche cca 10 ha. Tvoria ho okrem spomínaných administratívnych a prevádzkových objektov výrobné haly, ktoré sa rozprestierajú po oboch stranách hlavnej areálovej komunikácii, súbežne s ktorou sú vedené aj hlavné inžinierske siete. Výrobné haly situované zo severnej strany komunikácie (hala A – D), každá o podlahovej ploche cca 3000 m2 sú určené prevažne pre strojárenský elektrotechnický, gumárenský priemysel a výrobu plastových komponentov. Výrobné haly situované z južnej strany komunikácie (hala E – G), každá o podlahovej ploche cca  1000 m2 sú určené pre  menšie prevádzky vo väzbe na hlavnú výrobu a skladové účely.
Navrhovaný areál priemyselného parku je prístupný zo št. cesty 1/67, využívajúc časť jestvujúcej príjazdovej komunikácii od Whirlpoolu, z ktorej je riešený hlavný vstup z juhu V návrhu je riešené aj dopravné napojenie existujúcich častí závodu Tatramat a.s. príjazdovou komunikáciou zo severnej strany areálu.