Územný plán obce Mlynica

Obec Mlynica vznikla postupne pozdĺž nivy Červeného potoka a rozvinula sa do tvaru hranatej šošovky, sledujúc vodný tok. V ďalších etapách rozvoja sídla zostalo jadro, ako pomerne veľkorysé námestie s pozdĺžne situovanými prízemnými domami s plochou strechou, s úzkou fasádou do ulice, v zadnej časti s hospodárskym zázemím. Spomínaný centrálny priestor sídla je v návrhu riešenia predmetom osobitného záujmu a ochrany, ako hodnotného mikropriestoru kultúrno-historického dedičstva obce, v ktorom sa nachádza niekoľko hodnotných, starších objektov. Zachovanie tohto priestoru sa uvažuje v rámci ústredného obdlžníkového námestia s obecným parkom cestou vylúčenia veľkoplošných zásahov do jestvujúcej štruktúry vymedzeného jadra, a obnovu objektov v pôvodnom štýle, tvarosloví a materialového prevedenia, čo sa premieta i v navrhovaných regulatívoch ÚPN-O. Celé riešené územie obce zaradujeme do osídlenej krajiny vidieckeho typu, s potenciálom polnohospodárskej a rekreačnej krajiny. Územie nachádzajúce sa mimo zastavanú časť obce, rozprestierajúce sa na severozápad od hospodárskeho dvora predstavuje poľnohospodársky intenzívne využívanú krajinu s veľkými blokmi orných pôd a vysiatymi trávnatými porastami. Charakteristický obraz krajiny dotvárajú brehové porasty okolo Novolesnianského a Červeného potoka so zvyškami stromovej a krovitej vegetácie na niektorých strmých zrázoch a v severnej časti priľahlé lesné porasty. Výraznými kompozičnými prvkami v odlesnenej krajinnej štruktúre sú práve plochy nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie pozdlž týchto vodných tokov a sprievodná líniová zeleň popri komunikáciách. Výrazná orientačná zeleň skupín a línií vzrastlej zelene sa nachádza aj okolo cintorína a v rámci centrálneho priestranstva. Pre zachovanie vonkajšieho obrazu obce najmä z diaľkových pohľadov, sú dôležité líniové pásy zelene v poľnohospodárskej krajine. Celému tomuto obrazu dominuje v pozadí panoráma Vysokých Tatier. Celý územný plán je umiestnený na portáli http://www.uzemneplany.sk/upn/mlynica