Predstaničný park Poprad - II. etapa

Predstaničný park je z hľadiska svojho využitia rozdelený na dve samostatné časti. Za určitú deliacu čiaru sa dá považovať pešia komunikácia k budove pošty. Na jej západnej strane má park prevažne komunikačnú funkciu (I.etapa), kým z východná strana si zachováva svoju pôvodnú parkovo - oddychovú funkciu (II.etapa). V rámci tejto etapy je vyjadrením tejto filozofie aj koncepcia voľného riešenia prestrešenia hlavného chodníka, ktorý kopíruje pôvodnú trasu. Súčasťou tejto etapy je aj dobudovanie potrebných parkovacích plôch a stanovišťa taxislužby z južnej nástupnej strany do budovy železničnej stanice a pošty. Celý návrh vo svojej konečnej podobe predpokladá výrazné zhodnotenie celého riešeného územia, preorganizovanie statickej a automobilovej dopravy a z časti doplnenie chýbajúcich služieb.