Revitalizácia centrálnej zóny obce (projekt)

Projekt zahŕňa výsadbu nových a úpravu jestvujúcich zelených, peších a oddychových plôch v rámci vymedzených verejných priestranstiev obce. Hlavným cieľom riešenia je predovšetkým revitalizovať existujúce plochy verejnej zelene, navrhnúť jej nové funkčné a kompozičné usporiadanie s dôrazom na aktuálne pešie trasy, ako aj potreby obyvateľov obce. Navrhované sadovnícke úpravy obnovy centrálného parčíku na nám. Slobody spolu s novým usporiadaním chodníkov a spevnených plôch prinavrátia dannému prostrediu štatút zeleného dobového námestia. Projekt navrhuje rekonštrukciu jestvujúcich peších komunikácií a spevnených plôch, ako plochy dláždené s veľkorozmerových betonových dlažieb. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií s novým dopravným značením. Drobná architektúra sa realizuje za účelom vybavenia riešených verejných priestranstiev elegantným mobiliárom moderného designu. Všetky prvky mobiliára sú navrhnuté pre verejné prostredie, vynikajú mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a vandalizmu.