Revitalizácia zelene a oddychových plôch (projekt)

Projekt zahŕňa obnovu jestvujúcej parkovej zelene, nové detské a športové ihrisko, obnovu peších a oddychových plôch vo vnútrobloku obytnej zástavby na sídlisku ZÁPAD III. v Poprade. V rámci tohto priestoru mesta vybudovaného v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa v poslednom období javí akútna potreba jeho komplexného urbanistického doriešenia, najmä vo väzbe na existujúce obytné domy, občiansku vybavenosť, dopravné zariadenia a prírodný rámec širšieho územia mesta. Nezanedbateľná je i nutnosť dobudovania potrebných športových plôch, oddychvých plôch pre seniorov a celková rekonštrukcia  jestvujúcich peších ťahov a drobnej architektúry. Hlavným cieľom riešenia je predovšetkým vytvoriť pre obyvateľov blízkeho okolia oázu zelene a rozšíriť ich možnosti oddychových a relaxačných aktivít v novonavrhovanom prírodnom parku s detským ihriskom a viacúčelovou športovou plochou. V riešenom území sa vybudujú nové pešie chodníky a potrebné spevnené plochy s verejným osvetlením, doplnia sa lavičky a ďalšie zariadenia včítane drobnej architektúry.