Rozvoj výroby (projekt - inžinierska činnosť)

Riešené územie pre ďalší rozvoj výroby sa nachádza v intraviláne mesta Poprad, v jeho mestskej časti Matejovce. Z južnej strany je ohraničené príjazdovou komunikáciou do Priemyselného parku Poprad a ochranným pásmom diaľnice D1, zo západu areálom Priemyselného parku a zo severnej strany južným okrajom obytného súboru Matejovce. Areál štyroch výrobných a skladových hál sa nachádza v doposiaľ nezastavanej centrálnej časti tejto najrozsiahlejšej priemyselnej zóny mesta, v geometrickom strede vyššie uvedených priemyselných celkov a je logickým pokračovaním existujúcich výrobných zoskupení Whirlpool Slovakia, Tatramat a Priemyselný park Poprad.
Pred každou halou sú riešené spevnené plochy pre dopravnú obsluhu a parkoviská pre zamestnancov. V každej hale v priamej náväznosti na vstup zamestnancov sa nachádzajú potrebné priestory administatívy a šatní s hygienickým a sociálnym zázemím pre príslušný počet zamestnancov. V severnej časti je v rámci izolačnej zelene zriadený od sídliska Matejovce peší vstup pre zamestnancov do areálu s možnosťou zaparkovania osobným autom. Samotný areál rozšírenia výroby s predpokladaným počtom 370 priamych zamestnancov sa rozprestiera na ploche cca 8 ha. Dopĺňa ho okrem spomínaných výrobných hály aj kiosková trafostanica situovaná po ľavej strane príjazdovej komunikácie, súbežne s ktorou sú vedené aj hlavné areálové inžinierske siete.
Lokalita rozšírenia výroby sa nachádza v tesnej blízkosti diaľnice Žilina -  Prešov. Napojenie areálu na diaľnicu je zabezpečené v rámci križovania s cestou I/67 Poprad – Kežmarok. Blízky areál Tatramatu má priame železničné spojenie samostatnou vlečkou do hlavnej železničnej stanice Poprad – Tatry a vybudované vlastné koľajisko s nakladacími a vykladacími priestormi.