Južný park JUH V. (projekt)

Stavba zahŕňa vybudovanie novej parkovej zelene a obnovu jestvujúcich zelených, peších a oddychových plôch vo vnútrobloku obytnej zástavby jestvujúceho obytného súboru JUH V v Poprade. Hlavným cieľom riešenia je vytvoriť pre mladších aj starších obyvateľov blízkeho okolia oázu zelene a rozšíriť ich možnosti oddychových a relaxačných aktivít v novonavrhovanom prírodnom parku s detským ihriskom a viacúčelovou športovou plochou. V riešenom území sú navrhnuté nové pešie chodníky a potrebné spevnené plochy s verejným osvetlením, lavičky a ďalšie zariadenia včítane drobnej architektúry. V centrálnej časti parku je osadené prírodné pódium s prestrešením.